I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu karty stałego klienta SKLEPU ZOOLOGICZNEGO „ZOOZWIERZAKA” dawniej „CZTERY ŁAPY” („Program”), jak również zasady wydawania i używania kart stałego klienta „ZOOZWIERZAKA” dawniej „CZTERY ŁAPY” („Karty Stałego Klienta”). 

 2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest Firma Handlowa AG MA Maciej Klasicki, Dziechno 14, 84-311 Dziechno, nip: 583-221-57-65 („Organizator”). 

 3. Karty Stałego Klienta będą wydawane i akceptowane przez Organizatora w Sklepach stacjonarnych „ZOOZWIERZAKA” dawniej „Cztery Łapy” na terenie Polski. 

 4. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego www.sklepy.zoozwierzaka.pl oraz w Sklepach stacjonarnych „ZOOZWIERZAKA”, dawniej „Cztery Łapy” na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 II WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA SKLEPU ZOOLOGICZNEGO „ZOOZWIERZAKA” 

 Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania „Karty Stałego Klienta” Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki: 

 a) Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin, 

 b) Klient wypełnił w sposób kompletny i czytelny formularz zgłoszeniowy w SKLEPIE ZOOLOGICZNYM „ZOOZWIERZAKA”/„CZTERY ŁAPY” oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie oraz celach marketingowych.

 III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez pracowników Organizatora Klientom, którzy dokonają zakupów w jednym ze Sklepów Zoologicznych „ZOOZWIERZAKA”/„Cztery Łapy” po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II. powyżej. 

 2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają jej właściciela do otrzymywania 5% rabatu przy każdych zakupach przy których zostanie użyta ww. karta. Wyjątek stanowią produkty objęte promocjami w sklepie – na te produkty rabat nie będzie naliczany. 

 3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą. 

 4. Kartę należy okazać kasjerowi najpóźniej przed wyborem metody płatności. Nie ma możliwości naliczenia rabatu po wyborze metody płatności. 

 IV DANE OSOBOWE 

 1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie. 

 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest F.H. AG MA Maciej Klasicki z siedzibą w Dziechnie. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z programem Karty stałego klienta i marketingowych. 

 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”). 

 4. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie. 

 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu. 

 V CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU 

 1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji w Sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej www.sklepy.zoozwierzaka.pl. Organizator ma prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.sklepy.zoozwierzaka.pl. 

 2. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w Sklepie „Zoozwierzaka” dawniej „Cztery Łapy” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zoozwierzaka.pl. 

 3. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu. 

 VI REKLAMACJE 

 1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: biuro@zoozwierzaka.pl lub w formie pisemnej na adres: F.H. AG MA Maciej Klasicki, Dziechno 14, 84-311 Dziechno. 

 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy. 

 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. 

 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte. 

 VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz w zasadach programu Karta Stałego Klienta. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno Sklepach „Zoozwierzaka”/ „Cztery Łapy” oraz na stronie internetowej: www.sklepy.zoozwierzaka.pl. 

 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2021
Buy | Download | (Free!)

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 409
sklepy.zoozwierzaka.pl - zoozwierzaka.pl (c)2021, 
(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem